Convocatòria de Premis TFM MUGI de la Càtedra de Transparència UPV

La Càtedra de Transparència i Participació UPV amb l’objecte de fomentar activitats de formació, divulgació i recerca en matèria de transparència i participació ciutadana, convoca dos premis per a reconèixer els treballs de qualitat dels alumnes relacionats amb l’objecte de la Càtedra.
La convocatòria es dirigeix als treballs fi de Màster que complisquen els següents requisits:

Podrán optar als premis els alumnes que hagen cursat íntegrament els estudis universitaris de Màster en Gestió de la Informació – MUGI en l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica -ETSINF de la Universitat Politècnica de València,
finalitzant el mateix en el Curs Acadèmic 2015/2016 (des de 01/09/2015 al 30/09/2016).

Han d’haver superat el Treball Fi de Master dins de les convocatòries del Curs Acadèmic 2015/2016.
Els interessats presentaran el model de sol·licitud inclòs en l’enllaç amb les bases, en qualsevol de les oficines de registre de la UPV, dirigint la sol·licitud a la “ETSINF – Sotsdirecció de Relacions amb les Empreses- Càtedra Transparència i Participació”.

Les dates de presentació de la sol·licitud seran fins al 30 de setembre de 2016 tots dos inclusivament.

Els Premis consistiran en un Diploma Acreditatiu i una dotació econòmica de 2.000 euros per al primer premi i 1.000 per al segon.

CRITERIS DE SELECCIÓ

La Comissió de selecció de la Càtedra valorarà:

-Afinitat amb la temàtica del premi al que s’opta 25%
-Originalitat del tema 25%
-Resultats obtinguts 25%
-Aplicabilitat pràctica en l’àrea específica a la qual s’opta 25%
Els barems i criteris de valoració que s’apliquen seran objectius, no discriminatoris i respectaran el principi d’igualtat.

Tota la informació i sol·licitud de participació en aquest enllaç