Convocatòria beques curs 2016/17 d’ajuda a matrícula de MUGI

Es convoquen 2 beques d’ajudes a matrícula dirigides a estudiants matriculats en el Màster Universitari de gestió de la informació – MUGI de la UPV durant el curs 2016/2017, que reunisquen els requisits exigits en la convocatòria.

Com a criteri de valoració per a la concessió de la beca, la Comissió de selecció de la Càtedra Transparència i Participació tindrà en compte el millor Treballe fi de Grau sobre transparència, participació i/o accés a la informació pública que hagen realitzat els candidats.

La presentació de sol·licituds estarà vigent fins al pròxim 30 de septembre de 2016 i la resolució de la convocatòria serà publicada en la web de la Càtedra en un termini no posterior al 31 d’octubre de 2016.

Els barems i criteris de valoració que s’apliquen seran objectius, no discriminatoris i respectaran el principi d’igualtat.

No formaran part de l’Ajuda qualsevol altre concepte com pogueren ser crèdits convalidats, adaptats o reconeguts que pogueren ser requerits a l’efecte de l’emplene dels requisits acadèmics. Les ajudes objecte de la present convocatòria seran incompatibles amb la percepció per al mateix curs de qualsevol altra Beca o benefici econòmic atorgat.

La quantia total de les ajudes ascendeix a 5.614 euros. La distribució de les 2 beques d’ajuda a matrícula serà de 2.807 euros a cadascuna d’elles.

Enllaç amb el detall i les bases de sol·licitud de la beca.